O nas

„Towarzystwo krzewienia tradycji kawalerii polskiej im. rotmistrza Witolda Pileckiego”  jest Stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym o celach niezarobkowych. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chrzanów. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej (działalności pożytku publicznego) to jest na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dla zachowania tożsamości narodowej
 • Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w  trudnej  sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w  tym osób  niepełnosprawnych , starszych i chorych.
 • Tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej, działalności związanej z rozwojem świadomości społecznej oraz przeciwdziałanie  patologiom społecznym
 • Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • Popularyzowanie historii i osiągnięć jazdy i kawalerii polskiej na przestrzeni dziejów narodu polskiego oraz jej historycznego znaczenia dla tworzenia potęgi i obronności państwa polskiego
 • Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych oraz tradycji kulturowej i historycznej „Ziemi Chrzanowskiej”
 • działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
 • przygotowywanie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do obrony cywilnej,
 • podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
 • uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
 • propagowanie wspólnego uprawiania sportu i aktywnej rekreacji,
 • niedochodowa ochrona i promocja zdrowia,
 • niedochodowa działalność kulturalna,
 • wspieranie i animowanie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych,
 • integrowanie społeczeństwa obywatelskiego,
 • propagowanie postaw wolontariackich,
 • niedochodowe propagowanie aktywnych form rozrywki i rozwoju osobowego,
 • niedochodowe organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem dopuszczonych prawem rodzajów broni,
 • promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim wśród członków
  Stowarzyszenia,
 • upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o pierwszej pomocy, medycynie ratunkowej i ochronie zdrowia,
 • wspomaganie zabezpieczenia logistycznego akcji i szkoleń ratowniczych,
 • współpraca przy organizowaniu pomocy poszkodowanym w katastrofach i kataklizmach,
 • organizowanie edukacji i doskonalenie umiejętności w zakresie pierwszej pomocy i ochrony zdrowia, udoskonalanie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.